En cumprimento da Lei de Sociedade da Información e Comercio Electrónico, pásase a identificar a continuación os titulares e responsables desta páxina web.
David Fernández Cordeiro (Pasteleria Obradoiro) con Domicilio Social en Barrio Pedregás, 68 27792 – Benquerencia, Barreiros (Lugo) e con número de teléfono e email de contacto: 982 10 63 03 e info@pasteleriaobradoiro.com, respectivamente

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO

Pasteleria Obradoiro dálle a benvida e convídalle a ler atentamente o Aviso Legal desta Sito Web (en diante, as “Condicións Xerais de Acceso e Uso”) que describen os termos e condicións que serán aplicables á súa navegación polo mesmo, de conformidade co establecido na normativa española de aplicación. Dado que Pastelería Obradoiro podería modificar no futuro estas Condicións Xerais de Acceso e Uso, recomendámoslle que as visite periodicamente para estar debidamente informado dos cambios realizados.
Co ánimo de que o uso do Sitio web axústese a criterios de transparencia, claridade e sinxeleza, Pasteleria Obradoiro informa o Usuario que calquera suxerencia, dúbida ou consulta sobre as Condicións Xerais De Acceso E Uso será recibida e solucionada contactando con Pasteleria Obradoiro a través dos números de teléfono 982 10 63 03 ou na dirección de correo electrónico: info@pasteleriaobradoiro.com

OBXECTO:

Pastelería Obradoiro fornece o contido e os servizos que están dispoñibles no Sitio web, con suxeición ás presente Condicións Xerais de Acceso e Uso así como á política sobre tratamento de datos persoais (en diante, a “Política De Protección De Datos”). O acceso a este Sitio web ou a súa utilización en calquera forma outórgalle a cualificación de “Usuario” e implica a aceptación sen reservas de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais De Acceso E Uso, reservándose Pastelería Obradoiro o dereito para modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo Usuario, a atenta lectura do Aviso Legal vixentes en cada unha das ocasións en que acceda a este Sitio web, polo que se este non está #de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao acceso e uso do presente Sitio web.
Así mesmo, queda advertido de que, en ocasións, poderanse establecer condicións particulares para a utilización no Sitio web de contidos e/o servizos específicos, a utilización dos devanditos contidos ou servizos implicará a aceptación das condicións particulares neles especificadas.

SERVIZOS:

A través do Sitio web, Pastelería Obradoiro ofrece aos Usuarios a posibilidade de acceder a toda a información que ofrecemos dos nosos servizos, a localización /ocalización, así como un apartado de contacto para resolver calquera consulta ou dúbida, e a nosa tenda virtual onde poderá ver os nosos produtos, as súas características, especificacións, prezos etc. (en diante os “Servizos”).

PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS:

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. Pastelería Obradoiro dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL:

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Sitio web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/o comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/o calquera outros elementos inseridos no páxina, que son propiedade exclusiva de Pastelería Obradoiro e/o de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todo iso o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne a Pastelería Obradoiro, de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigacións. En ningún caso o acceso ao Sitio web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio web e/o dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto por Pastelería Obradoiro ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. Pastelería Obradoiro é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Sitio web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Sitio web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto no Sitio web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir e/o manipular o “copyright” así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste Sitio web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso Pastelería Obradoiro o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL:

O Usuario comprométese a: a) Facer un uso adecuado e lícito do Sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade con:
(i) a lexislación aplicable en cada momento;
(ii) as Condicións Xerais de Uso do Sitio web;
(iii) a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e
(iv) a orde pública.

b) Proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao Sitio web.

c) Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios contidos no Sitio web e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a Pastelería Obradoiro ou a terceiros pola información que facilite.

Non obstante o establecido no apartado anterior o Usuario deberá así mesmo absterse de:
a) Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Sitio web e/o dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.

b) Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.

c) Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.

d) Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de Pastelería Obradoiro dos seus provedores ou de terceiros.

e) Tentar acceder, utilizar e/o manipular os datos de Pastelería Obradoiro terceiros provedores e outros Usuarios.

f) Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

g) Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos de Pastelería Obradoiro ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos.

h) Obter e tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do sitio web e/o dos contidos.

i) En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/o imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
(i) De calquera forma sexa contrario, #menosprezar ou atenche contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.
(ii) Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
(iii) Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición. (iv) Incorpore, poña ao dispor ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/o servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
(v) Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.
(vi) Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.
(vii) Atópase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente a Pastelería Obradoiroo a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda realizar.
(viii) Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.
(ix) Constitúa calquera tipo de publicidade.
(x) Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Sitio web.
Se para acceder a algúns dos servizos e/o contidos do Sitio web, proporcionáseselle un contrasinal, obrígase a usala de maneira dilixente, manténdoa en todo momento en segredo. En consecuencia, será responsable da súa adecuada custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos mencionados servizos e/o contidos por parte de persoas alleas. Igualmente, obrígase a notificar a Pastelería Obradoiro calquera feito que poida supoñer un uso indebido do seu contrasinal, como, a título enunciativo, o seu roubo, extravío ou o acceso non autorizado, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non efectúe a notificación anterior, Pastelería Obradoiro quedará eximido de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo da súa responsabilidade calquera utilización ilícita dos contidos e/o servizos do Sitio web por calquera terceiro ilexítimo.

Se de maneira neglixente ou dolosa incumprise calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Acceso e Uso, responderá por todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para Pastelería Obradoiro.

RESPONSABILIDADES:

Pastelería Obradoiro non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas na páxina https://pasteleriaobradoiro.com que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control.

Pastelería Obradoiro non se fai responsable das decisións que puidesen adoptarse como consecuencia do acceso aos contidos ou informacións ofrecidas.

Pastelería Obradoiro poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta que un uso do seu Sitio web ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios ás presentes Condicións Xerais De Acceso E Uso. Pastelería Obradoiro non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Sitio web. Unicamente será responsable de eliminar, canto antes, os contidos que poidan xerar tales prexuízos, sempre que así se notifique. En especial non será responsable dos prexuízos que se puidesen derivar, entre outros, de:
(i) interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de Pastelería Obradoiro.
(ii) intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
(iii) abuso indebido ou inadecuado do Sitio web.
(iv) erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores de Pastelería Obradoiro resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Sitio web.

Pastelería Obradoiro exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos Usuarios de Sitio web. Así mesmo, Pastelería Obradoiro queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o Usuario reclamado por Pastelería Obradoiro dos danos ou prexuízos causados.

Vostede defenderá, indemnizará e manterá a Pastelería Obradoiro indemne fronte a calquera danos e prexuízos que se deriven de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Sitio web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar Pastelería Obradoiro fronte a calquera danos e prexuízos, que se deriven do uso pola súa banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas co fin de solicitar ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa banda que impoña unha carga irrazonable sobre o funcionamento do Sitio web.

HIPERVÍNCULOS:

O Usuario obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante un hiperenlace ou hipervínculo, o Sitio web https://pasteleriaobradoiro.com , así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito de Pastelería Obradoiro. O Sitio Web de Pastelería Obradoiro inclúe ligazóns a outras sitios web xestionados por terceiros, con obxecto de facilitar o acceso do Usuario á información de empresas colaboradoras e/o patrocinadoras. Conforme con iso, Pastelería Obradoiro non se responsabiliza do contido dos devanditos sitios web, nin se sitúa nunha posición de garante nin/o de parte ofertante dos servizos e/o información que se poidan ofrecer a terceiros a través das ligazóns de terceiros.

Concédese ao Usuario un dereito limitado, revocable e non exclusivo a crear ligazóns á páxina principal do Sitio web exclusivamente para uso privado e non comercial. Os sitios web que inclúan ligazón ao noso Sitio web

(i) non poderán dar a entender que Pastelería Obradoiro recomenda ese sitio web ou os seus servizos ou produtos;
(ii) non poderán falsear a súa relación con Pastelería Obradoiro nin afirmar que Pastelería Obradoiro autorizou tal ligazón, nin incluír marcas, denominacións, nomes comerciais, logotipos ou outros signos distintivos de Pastelería Obradoiro.
(iii) non poderán incluír contidos que poidan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten á violencia ou a discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilícitos;
(iv) non poderán enlazar a ningunha páxina do Sitio web distinta da páxina principal;
(v) deberá enlazar coa propia dirección do Sitio web, sen permitir que o sitio web que realice a ligazón reproduza o Sitio web como parte da súa web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera das páxinas do Sitio web. Pastelería Obradoiro poderá solicitar, en calquera momento, que elimine calquera ligazón ao Sitio web, despois do cal deberá proceder de inmediato á súa eliminación. Pastelería Obradoiro non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web que teñan establecidos ligazóns con destino ao Sitio web. En consecuencia, Pastelería Obradoiro non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo a tales sitios web.

PROTECCIÓN DE DATOS:

Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para iso, Pastelería Obradoiro tratará automatizadamente os Datos Persoais en cumprimento coa Lei 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o RD de desenvolvemento 1720/2007. Para iso, o Usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política De Protección De Datos que presenta o Sitio web.

DURACIÓN E TERMINACIÓN:

A prestación do servizo do presente Sitio web e os demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. Con todo, Pastelería Obradoiro poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa iso posible, Pastelería Obradoiro anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

DECLARACIÓNS E GARANTÍAS:

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Sitio web teñen carácter meramente informativo. Por conseguinte, ao ofrecelos, Pastelería Obradoiro non outorga garantía nin declaración algunha en relación cos contidos e servizos ofrecidos no Sitio web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, ou comerciabilidad, salvo na medida en que por lei non poidan excluírse tales declaracións e garantías.

FORZA MAIOR:

Pastelería Obradoiro non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta débese a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE E JURISDICCIÓN:

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Sitio web, rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia será resolta #ante os tribunais de Viveiro.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais De Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, Pastelería Obradoiro procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.